Dubová stráň

Floristická výjimečnost této lokality je pravděpodobně dána nejen polohou a expozicí svahu nad řekou, ale zčásti také geologickým podložím, které tvoří na severní části území překryv sprašových hlín. Z regionálního hlediska je zde například výjimečný výskyt teplomilných druhů ostřice horské a válečky prapořité či druhu střídavě vlhkých stanovišť bukvice lékařské. Co se týká fauny je Dubová stráň domovem ještěrky obecné, užovky obojkové, veverky obecné, hnízdí tu žluva hajní nebo žluna zelená.. Jedním z nejvýznamnějších zjištěných druhů hmyzu je krasec, typický pro světlé listnaté lesy ve středním Podyjí, který nebyl na území jižních Čech několik desítek let nalezen. Jako zástupci brouků převažují krasovití a tesaříkovití.